چارت سازمانی

محمدرضا شمشادی
Mohammad Reza Shemshadi - CEO

محمدرضا شمشادی (مدیر عامل)                                          + تلفن داخلی : 109

+ ایمیل : R.shemshady@yahoo.com                                 + بیوگرافی

Narges Keihanpour - COO

نرگس کیهانپور (معاونت)                                                    + تلفن داخلی : 106

+ ایمیل : keihanpor66@gmail.com

اردشیر رستمی
Ardeshir Rostami - Sales Manager

اردشیر رستمی (مدیر فروش)                                          + تلفن داخلی : 103

شیرزاد نوروزی
Shirzad Nowrouzi - Production Manager

شیرزاد نوروزی (مدیر تولید)                                                    + تلفن داخلی : -

Meysam Gholami - IT Manager

میثم غلامی (مدیر فناوری اطلاعات : IT)                             + تلفن داخلی : ---

فاطمه شمشادی
Fatemeh Shemshadi - Administraction Manager

فاطمه شمشادی (مدیر امور اداری)                                     + تلفن داخلی : 104

محدثه اعظمی
Mohadeseh Aazami - Technical Expert

محدثه اعظمی (کارشناس فنی)                                         + تلفن داخلی : 103

الهه قبادی
Elahe Ghobadi - Financial Manager

الهه قبادی (مدیر مالی)                                                   + تلفن داخلی : 108

نوشین قطبی
Masoumeh Ghotbi - Laboratory Specia List

معصومه قطبی (کارشناس آزمایشگاه)                                  + تلفن داخلی : -

لیلا احمدی
Leily Ahmadi - Supplier Expert

لیلی احمدی (کارشناس تامین)                                        تلفن داخلی : 105